Halkla İlişkiler Üzerine Notlar


Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik, pazarlamada (marketing), bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Bu ifade belli sınırları çizilmiş ve genellikle değişmez bir ifadedir. Kurumu anımsatacak bir tasarımın ne ölçülerde ve nasıl kullanılması gerektiğini belirten kurumsal kimlik kitabı bu sistemin vazgeçilmez öğesidir. Öyle ki bir kurumsal kimlik tasarımı içinde amblem (logo) denofis dizaynına, çalışanların giyim kuşamından araç üstü giydirmeye, antetli kâğıttan, tabelayaweb sitesinden vefat ilanlarına, ambalaj dizaynından faaliyet raporuna kadar her şeyin ne ölçülerde ve nasıl kullanılacağı belirtilmiştir.

Kurumsal kimlik kurumun imzasıdır ve bu yönüyle değişime kapalıdır. Belli dönemlerde firma ve tasarımcıların ortak çalışmasıyla değiştirilebilmesine rağmen firma kurumsal kimlik ile oluşturduğu imajı sıklıkla değiştirmek istemez.

Kurumsal kimlik çalışmalarında hiç şüphesiz çalışmanın temeli firma amblemi üzerine kurulmuştur. Amblem renklerinin her durumda aynı değerde basılması, yazı tiplerinin hiçbir zaman değişmemesi bu çalışmanın temelini oluşturur.

Özellikle renk bilgisinin taşınması, değişmemesi için renklerin pantone numaraları belirtilir.

Kurumsal kimlik firma için oluşturduğu imajlatüketicinin aklına kazınır. Bu yönüyle firmanın reklam yatırımlarının başarılı olmasının sağlayan çalışmalardan biridir.

Hedef Kitle

Halkla İlişkiler modellerinde değindiğimiz “feedback” kavramı hedef belli olduktan sonra ölçülebileceğine göre, hedefi seçip sınırlandırmak gerekir.

“Halkla ilişkiler” teriminin türkçe çeviri olarak yetersizliğine değinmiştik. Kampanya süreçlerinde hedef çoğu zaman halkın tümü değildir.

Hedefi belirlemede kampanya sürecinin “araştırma” aşaması önemlidir.

Hedef kitle, iletişim kurup mesajımızı iletmek istediğimiz kişi ve kuruluşlardır.

Halk ve kamuoyu kavramları arasındaki fark nedir?

Halk aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğudur.

Kamuoyu ise ortak çıkarları olan halk topluluğudur. Kamuoyu kişilerden ve çeşitli gruplardan etkilenebilir.

Hedef Kitle Oluşum Süreci

 1. Problemin farkına varma
 2. Problemi çözmede etkili olabileceğinin farkına varma
 3. Problem hakkında organize olma

Hedef Kitleleri sınıflandırma konusunda farklı yaklaşımlardan birkaç tanesi:

 1. Hedef kitle haline gelmemiş olanlar
 2. Henüz harekete geçmemiş hedef kitleler
 3. Bilinçli hedef kitleler
 4. Aktif hedef kitleler

Kitle iletişim araçları izleyicilerini yukarıdaki sınıflandırmanın ilk 3 aşamasından hızlı bir şekilde geçirirler.  Haber bültenleri, belgeseller ve diğer bilgilendirici yayınlar insanları belli konular hakkında bilgilendirip, bu konuda paylaşımda bulunmaya ve harekete geçmeye hazır hale getirebilir.

Bir başka sınıflandırma aşağıdaki gibidir:

 1. Dahili-harici
 2. Birincil,İkincil, Marjinal
 3. Geleneksel(Mevcut)-Gelecekteki
 4. Destekleyen,Karşıt olan, Kararsız
Proaktif ve Reaktif  Halkla İlişkiler

Halkla ilişkiler ajansları veya kurumiçindeki halkla ilişkiler departmanları olası/potansiyel gelişmeler üzerine yapılanan bir strateji oluşturabileceği gibi, gerçekleşen gelişmeler karşısında tedbirler de alabilirler. Burada karşımıza temel bir ayrım çıkıyor: Gelişmeler gerçekleşmeden önle almak ya da gerçekleştikten sonra çözümlemeye çalışmak. Proaktif ve reaktif kavramları bu iki farklı yaklaşımı tanımlayan kavramlar.

Bir kuruluşun sorun çözmekten çok fırsat yaratmaya yönelik olan çabaları proaktif halkla ilişkiler, karşı karşıya kaldığı olumsuzluklardan başarıyla kurtulabilmeye yönelik halkla ilişkiler çabaları ise, reaktif halkla ilişkiler olarak tanımlanmaktadır.

Proaktif Halkla İlişkiler

Olası sorunlar belirlenmeli, sorun ufukta göründüğü anda ve henüz kurumu tehdit etmeye başlamadan önce çalışmalarına başlamalıdır. Proaktif halkla ilişkiler kurumun değerlendirilmesi ile başlar.

 • hedefler, öncelikler nedir?
 • yönetimin plan ve beklentileri nedir?
 • hedef kitlenin bunlara bakışı nedir?

Proaktif iletişimin yararları:

 • Proaktif halkla ilişkilerde geleceğe yönelik planlama yapıldığı için halkla ilişkiler uzmanı kurum stratejisine hakim olur. sektörde çok görülen “sadece basın ilişkileri ile uğraşan kişi” olmaktan çıkar.
 • Proaktif yaklaşım kurumiçi iletişimi sağlıklı hale getirir. aşağıdan yukarıya iletişim akışına olanak tanır.
 • Potansiyel tehlike yada fırsat olarak görülen konular için kurum hazırlıklı olur.

Proaktif iletişim kriz iletişimi alanında oldukça önemlidir fakat her zaman beklenmedik olaylar ve sürprizler karşımıza çıkabilir. Reaktif iletişime de bu sebeplerden dolayı hazırlıklı olunmalıdır.

Reaktif iletişim, yaşanan olaylara tepki vermek üzerine kuruludur. Gerçekleşen olaylarla ilgilendiği için bazı araştırmacılar reaktif iletişim çerçevesinde yapılan çalışmaları gazetecilik yöntemlerine benzetmektedir.

Reaktif iletişim sürecinde daha önceden hazırlanmış bir plan olmadığı için, gerçekleşmiş olaya tepki verme süresi belli değildir. Bu durum hedef kitleye spekülasyon yapma, olaydan kurumun istemediği ve zarar göreceği çıkarımlar yapma fırsatı verir.

 • Proaktif h.i., uzun vadeli pazarlama politikaları tarafından yönlendirilmektedir. Reaktif h.i. ise genelde olumsuz olaylarla ilgilenir, savunmacı bir yaklaşımı vardır.
 • Proaktif, firmanın imajını yükseltmek, reaktif ise kuruluşun adını onarmak, firmanın durumunu korumak için çaba sarf eder.
 • Reaktif iletişim proaktife göre daha karmaşık bir süreçtir. Olay gerçekleştiği için istenmeyen yorumları denetlemek firmanın tehlike altına giren imaj ve itibarını koruyacak yöntem ve yaklaşımları belirlemek ve öte yandan farklı hedef kitlelerle farklı şekilde yapıcı iletişime geçmek kolay bir iş değildir!
Gerilla Tarzı Halkla İlişkiler

Uluslararası Halkla liskiler Birligi halkla iliskileri, “Özel ya da tüzel kisilerin iliskide bulundugu kimselerin anlayıs, sempati ve destegini elde etmek için sürekli olarak yaptıgı faaliyetler” olarak tanımlamıstır. Bu tanımdan hareketle halkla iliskilerin, herhangi bir faaliyet hakkında kapsamlı bilgi saglamak, kurum ve kurulus içinde olumlu beseri iliski saglamak ve verimli bir iletisim sistemi kurmaktan olusan baslıca üç temel amacı oldugunu söyleyebiliriz. Bu amaçlar aynı zamanda gerilla pazarlama sürecinin de temel amaçlarını olusturmaktadır. Söyle ki gerillalar hedef müsterileri ile daha iyi iliskiler kurabilmek ve onlar için daha fazla deger üretebilmek suretiyle karlarını artırabileceklerinin farkında olan kimselerdir. Birçok yenilikçi pazarlama anlayısının temelini olusturan müsterileri daha iyi tanımak ve onlar için ekonomik degerleri olabildigince ekonomik biçimde yaratma anlayısının temel enstrümanı halkla iliskiler faaliyetleridir. Gerillalarda bu faaliyetler yardımıyla daha fazla müsteriler ile daha fazla iyi iliskiler kurmak suretiyle karlarını arttırmaya çalısırlar. Bu açıdan bakıldıgında bir gerillanın içinde bulundugu toplumun ve iliski içinde oldugu hedef kitlenin özlem ve özelliklerini tanıması, izledigi politika ve uygulamaları çesitli iletisim araçları kullanarak halka yansıtması en basta gelen görevleri arasındadır.

Akıllı bir gerilla pazarlamacısı halkla iliskiler konusuna çok önem verir. İsletme uzun yıllardan beri müsterilerinden kar elde ediyorsa bu elde ettigi karın bir kısmını sponsorluk gibi çesitli halkla iliskiler faaliyetleri yardımıyla müsterilerine geri vermesinin hiçbir sakıncası yoktur. Örnegin, Fritolay Firması gençlere daha yakın olmak ve satıslarını arttırmak için halkla iliskiler faaliyetleri kapsamında gençlerin düzenlemis oldugu partilere sponsorluk yapmakta ve bu partiler esnasında onlara çesitli hediyeler dagıtmaktadır. sletmenin halkla bütünlesmeye ve toplumun gözünde iyi bir yer edinmeye yönelik olarak yaptıgı bu tür çabalar isletmenin satıslarının artmasına dolayısıyla karının da artmasına önemli derecede yardımcı olacaktır.

İsletmelerin içinde bulundukları toplumun ortak sorunlarını çözmek üzere gösterdikleri çabalar, isletmenin sürdürmekte oldugu halkla iliskiler faaliyetlerinin önemli bir ayagını olusturur. sletmelerin halkla iliskiler faaliyetleri gerçeklestirmek istemeleri bu faaliyetlerin gerçeklesmesi için tek basına yeterli olmamakta, bu faaliyetlerin basarılı ve olabildigince etkili bir sekilde gerçeklestirilebilmesi için gerillaların yaratıcı ve girisimci fikirlerine ihtiyaç vardır. Bu konuyla ilgili olarak 24 Aralık 2004’te Güney Asya’da yasanan deprem ve tusunami felaketi sonucunda Turkcell Firması’nın o bölgede bulunan abonelerini araması, durumları hakkında bilgi alıp bu bilgileri hükümet yetkilileriyle paylasması, abonelerini Türkiye’den onları almak için gönderilen uçak hakkında bilgilendirmesi, iletisim konusunda bir problem yasamamaları için abonelerine bedava kontör ve konusma süresi göndermesi ve bu yaptıklarını yazılı bir açıklama ile tüm basın ve yayın kuruluslarına duyurması iyi bir gerilla pazarlaması örnegidir.

Reklamlar

Tursat Uydu Sistemleri


MEDYA TEKNOLOJİLERİ

TURSAT UYDU SİSTEMİ

Türkiye’nin ilk uydu atma girişimi TURKSAT 1A olup bu uydu atılırken düşmüştür. Daha sonra 1994’te TURKSAT 1B uydusu başarıyla 31.3 pozisyonuna atılmıştır. Bu uydu 16 transponden oluşmaktakdır. Her bir transponderi 55 Watt olup her transponder bir televizyon yayını 20 ile 30 radyo yayını yapma imkanı sağlıyordu. Bu uydu üç kısımdan oluşmaktaydı. Birinci kısım: Orta Avrupa’yı, ikinci kısım: Türkiye’yi, üçüncü kısım ise Orta Asya’yı kapsıyordu. Bu uydu gönderilmeden önce Yunanistan ve Rusya kendi ülkeleri üzerine yayın istemediğinden bu ülkeler üzerine yayın yapılmama şartı ile atılmıştır.(Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesi gereğince)

Türkiye ikincil olarak 1996 yılında TURKSAT 1C uydusunu 42 derece pozisyonuna atmıştır. Bu uydu da 16 transponderli olup her bir transponderi 55 Watt’tir. Bu uydu iki kısımdan oluşuyordur. Birinci kısım: Türkiye ve Avrupa, ikinci kısım ise Türkiye ve Orta Asya’yı kapsıyordu.

2001 yılında Fransa ile işbirliği yaparak üçüncü uydu olarak TURKSAT 2A uydusu 50 derece pozisyonuna gönderilmiştir. Bu uydu 32 trasnponderli olup 2 transponderi askeridir.

İlk olarak ITU dan Türkiye uydu atmak için 31.3, 42 ve 50 pozisyonları almıştır. Bunların içinde en önemli olan pozisyon 42 derecedir. İlk atılan uydu 1B 31.3 atılıyor. Bu uydunun yayınını almak için antenler 42 dereceye çevriliyordu. Türkiye bu uyduyu daha sonra 42 pozisyonuna almıştır. 1B den sonra attığı 1C uydusunu da 42 pozisyonuna atarak 1B uydusunun yayınlarını ve bilgilerini 1C yükleyip kullanım dışı bırakıyor. Daha sonradan attığı 2A uydusunu 50 derece pozisyondan alarak 42 derece pozisyonundaki 1C uydusunun yanına getiriyor. Bu uydu 3A uydusu, 1C uydusunun yerine 42 dereceye atılana dek birlikte hizmet veriyorlar. Türkiye bugün 2A ve 3A uydularının yayınlarını 42 derece doğu konumundan almaktadır. Bu nedenle bu pozisyon Türkiye için son derece önemlidir.

Halkla İlişkiler Üzerine Notlar


Halkla ilişkiler; özel ya da tüzel kişinin, bir derneğin, kamu kuruluşunun ya da özel kuruluşların karşılıklı iş yaptığı gruplarla ilişki kurmasını, ilişkilerin geliştirilmesini sağlayan çabadır.

Halkla İlişkiler Süreci:

1.Araştırma: Öncelikle kurum kim olduğunu, kime hitap ettiğini belirlenmesini kapsar. Kurumun kendin, tanıması, kaç senedir bu sektörde, kimlere yönelik, vizyonu ne gibi unsurları bilmemiz açısından önemlidir. Bunun yanında sosyal paydaşları, hissedarları, çalışanları, ham madde sağlayıcılarını, ortakları, tüketici gruplarının ve medya elemanlarının araştırılması önemlidir. Araştırma bölümü, amaçları belirlemek adına önemlidir. Bu araştırmalarda kamu yoklamaları, anketler, kampanyalar, davetler ile tespit edilmeye çalışılır.

2.Planlama: Yapılacak işlerin temelini oluşturur. Kurumsal kimlik ve imaj, hedef kitleyi kapsayan işler planlanır. Bu planlama yapılırken de kurumun yapısı, bütçesi, stratejik planları dikkate alınır. Bu strateji ve planlama 5, 10, 15 yıllık gibi süreleri kapsar. Yine projelerin, organizasyonların, planlanması da bu bölümde gerçekleşir.

3.Uygulama: Planlama bölümünde yapılan işler b aşamada belirtilen zaman aralıklarına uyularak aktif hale geçirilir. Planlanmış projeler, organizasyonlar, kampanyalar, stratejik adımlar uygulanır. Bu bölümde kurumiçi çalışanları motive etmeye yönelik davetler, yemekler, toplantılar yapılabilir.

4.Değerlendirme: Tüm yapılan işlerin, aşamalar boyunca elde edilen verilerin ölçülmesi ve ileride geri dönüldüğünde bakılması amacıyla saklanması gerçekleştirilir. Bu sonuçlar, basın davetleri, anketler, kampanyaya katılım, sponsorların katılımı, hisse satımı gibi unsurlarla ölçülür.

Halkla İlişkilerin İlkeleri:

1.Doğruluk:  Halkla ilişkiler faaliyetleri kurumun yapısını, imajını temsil ettiği için bu faaliyetlerde doğruluk ilkesi çok önemlidir. Hedef kitleye yönelik doğru olunması kurum hakkında olumlu imaj yansıtacağı için çok önemlidir.

2.İnandırıcılık: Doğruluk ilkesini uyguladığımız zaman elde edilen sonuçtur. Kurumun izlediği doğruluk politikası hedef kitle üzerinde olumlu izlenim yaratacağından bu nedenle hedef kitle kuruma inanacaktır. Bu durum aynı zamanda sadık müşteri kavramını doğuracaktır.

3.Yineleme: Halkla ilişkiler tekrar unsurunu sıkça kullanır. Çünkü kurumun imajını sağlamak adına hatırlanmak ve ön planda olmak önemlidir. Kurumun adının, renklerinin, politikasının, logosunun zihinlere yerleştirilmesi adına etkilidir. Bu durumda, sponsorluklarla, kampanyalarla, projelerle, lobicilikle, basın toplantılarıyla sağlanmaya çalışılır.

4.Harcama Planlaması: Kurumun kendi bütçesine göre planlama yapması son derece önemlidir. Halkla ilişkilerde bu hususta harca planlaması ilkesine önem verir ve faaliyetlerini buna göre sürdürür. Kurumun bütçesini aşacak projeler ve uygulamalar yapmamaya önem verir. Bu nedenle mantıklı ve tutarlı bir bütçe planlaması amaçlanır.

Kurumsal Halkla İlişkiler: Kurumun adını bilinmiyorsa tanıtmaya, biliniyorsa ama unutulmaya yüz tutmuşsa hatırlatmaya ve genel itibara çevirmeye yönelik çalışmaları kapsar. Kurum adına olumlu fikirler ve izlenimler bırakma amacı taşır. Bunu da, sosyal sorumluluk çalışmaları, etkinliklerle, sponsorluklarla, davetlerle, basın bültenleri düzenleyerek sağlamaya çalışır. Yine kurum içi çalışmalarda da önemli rol oynar. Özellikle çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalara önem verir. Bunu sağlamak adına, kurum dergileri ve yayınları, davetler, toplantılar, yemekli kokteyller ve davetler düzenleyerek sağlamaya çalışır. Kurumsal halkla ilişkiler haberlerini ve çalışmalarını basın bültenlerini kullanarak iletirler. Mesajlarını haber içeriyle oluşturmaya özen gösterirler. İtibar kurum olma, ismini tanıtma, hatırlatma amacı taşır bunu yaparken de. Bu faaliyetleri yaparken de doğrudan kar amacı taşımaz, reklam yapmaz. Kurum odaklı olduğu için doğruluk ve inandırıcılığa oldukça önem verir.

Marketing Halkla İlişkiler: Pazarlamanın amaç ve isteklerini destekleme amacı taşır. Rekabetten dolayı fark yaratma çalışmalarında etkilidir. Marketing P.R. pazarlama iletişim unsurlarını, pazarlama karmasını, tutundurma alt karmasının elemanlarını kullanır. Bunların bütününü kullanıp bir organizasyon haline getirmesiyle bütünleşik pazarlama stratejisini faaliyetlerine yansıtmış olur. Marketing P.R. da halkla ilişkiler tutundurma alt karmasının elemanı olarak etkin görev alır.

Pazarlama Karması: Ürün, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma

Tutundurma Alt Karması: Halkla İlişkiler, Reklam, Satış Teşvik, Kişisel Satış

Halkla İlişkiler ve Reklamın Farkları

1.Reklam yer ve zaman satın alırken, halkla ilişkiler satın almaz.

2.Reklamın birincil amacı doğrudan kârdır, halkla ilişkilerin ise kurumsal imajdır.

3.Reklam ürün odaklıdır, halkla ilişkiler ise kurum odaklıdır.

4.Halkla ilişkiler çalışmalarında inandırıcılık unsuru reklamdakine göre daha fazladır.

5.Reklamın dili süslü, mizahi olabilir ama halkla ilişkilerde dil sade ve açıklayıcı olmalıdır.

Halkla İlişkiler ve Reklamın Ortak Yanları

1.Kitle iletişim araçlarını kullanırlar.

2.Geri bildirim alırlar.

3.Hedef kitleleri vardır.

4.Mesaj iletme kaygıları varıdır.

5.Yineleme unsurunu kullanırlar.

Propaganda: Tek taraflı mesaj bombardımanı, beyin yıkama çalışmasıdır. Amaç; ne olursa olsun hedef kitleyi kendi yönüne yöneltmektir. Propaganda tek taraflı mesaj olup, tek gerçek benim gerçeğimdir fikrini savunur. Bunun içinde karalama, eleştirme, yalan gibi yollara başvurabilir. Kendine katılımları yer yer halk üzerinde baskı oluşturarak sağlayabilir.

Kara Propaganda: Kaynak belli değildir.

Gri Propaganda: Kaynak bellide olabilir olmayabilir de.

Beyaz Propaganda: Kaynak bellidir.

Spin Doctor: Haberi, bilgiyi, videoyu, programı sizde oluşturulmak istenilen düşünceyi hesap ederek düzenleme eylemidir.

Kurumsal Kimlik: Kurumsal kimlik bir kurumun logosu, renkleri, ismi, vizyonu ve misyonudur. Kurumsal kimlik değişmez. Bu durum ancak imaj araştırmalarında etki yaratılamamışsa o zaman değişebilir. Kurumsal birleşmelerde, ortalıkların bozulmasında kurumsal kimlik düzenlemesine gidilebilir.

Kurumsal Kültür: Kurumun çalışma şekli, çalışmalarıyla bırakmış olduğu izlenimler, çalışanların davranışları ve tutumları, pazarda izlemiş olduğu tavırdır. Kurum kültürü uzun sürede oluşur. İmaj çalışmaları sonucunda uzun zamanda oluşur.

Kurumsal İmaj: Kurumun kişiler üzerinde bırakmış olduğu izlenimdir. Uzun süreli çalışmalar sonucunda elde edilir. Kurumsal imajın sağlanmasıyla sadık müşteri anlayışı da gelişir ve yaygınlaşır.

Uydu Sistemleri


MEDYA TEKNOLOJİLERİ

UYDU SİSTEMLERİ

Uydu sistemi fikrinin ortaya çıkışı Arthur C. Clarke’dan gelmektedir. Arthur Clarke, dünyanın etrafında yörünge olduğunu ve bunun dünyanın etrafında eş zamanlı döndüğünü belirtmiştir. Bu yörünge dünyaya 36.000 km uzakta olduğunu belirtmiştir. Bu kuşağa cisim gönderecek olursanız durabileceğini belirtmiştir. Cismin bu kuşakta durmasını da cismin merkez kaç kuvveti ve yer çekimi ile olabileceğini söylüyor.( 1945 İngiltere)

Bir uydu projesi iki ana aşamadan meydana gelmektedir: uydu yayın ve kontrol sistemi, fırlatma sistemidir. Uydu sistemi için en önemli olan aşama fırlatma aşamasıdır. Çünkü bu aşamada yapılacak ufak bir hata bütün harcamaları emeklerin boşa gitmesine yol açabilir. 20 dakikalık fırlatma aşamasında yapılan harcamaların %70 i gider. Kalan %30 ise uydunun ömrünü tayin eder.

Uydu yayınına baktığımız zaman, uydu yeryüzünden gelen F1 frekanslarını kuvvetlendirerek F2 olarak yeryüzüne gönderir. Böylelikle uydu yayını gerçekleşir. Uydu yayını yapmak (televizyon, radyo, telefon, faks) için uydu GEO ya gönderilir. (GEO= Arthur Clarke Kuşağı 36.000 km) Uydu GEO ya gönderildikten sonra içindeki yakıt süresinde kullanılır. İçindeki yakıt ile dünyanın dönme süresince güneşin ve uzayın etkilerini giderme amaçlı kullanılır. Bu yakıt ile uydu yaklaşık 15 yıl kadar hizmet verir. Yakıtı bittiği zaman uydunun ömrü de biter. Ömrü dolan uydu uzaydaki çöplüğe gönderilerek yerine başka uydu gönderilir. Uydu gönderirken ITU kurulundan konum alınır. Uydu ITU dan alınan konuma göre gönderilir. Ülkeler kendilerine verilen konumlara uydu gönderebilirler. ITU ülkelere verdiği konumlara uydu göndermeleri için 10 yıl süre verir. Bu süre içinde verilen konuma uydu gönderilebilir. Uydu bu verilen konumda 65km küplük bir alana atılır. Uydu dünyadan en uzak nokta olan APOGEE ye atılır. (Arthur Clarke Kuşağı 36.000 km) Her uydu içindeki transponder değerleri için atılır. Bu transponderler yayın sinyalini güçlendirerek geri gönderme amaçlıdır. Yayın vericiden alındıktan sonra transponderler sayesinde güçlendirilerek alıcıya geri gönderilir. Uydu siteminin temel çalışma düzeni böyledir.

Uydular iki yörüngeye gönderilir: GEO ve LEO. Bunlardan GEO 36.000 km Arthur Kuşağı olup televizyon, radyo, telefon gibi yayınların geniş alana yapımına olanak sağlayan kuşaktır. LEO ise alçak kuşak 300-400 km olup dar alana kuvvetli yayın yapma olanağı sağlar. Telefon ve faks gibi yayınlar için kullanılır. Bu yörüngede televizyon ve radyo yayını yapmak olanaksızdır.

Uydulara baktığımızda ilk atılan uydu 1957 Sputnik Ruslar tarafından LEO ya atılmıştır. Daha sonra ABD de 1962 de Telstar uydusunu LEO ya atmıştır. Bu iki uydu LEO ya atılmıştır. 1965 yılında ABD Early Bird uydusunu Arthur Clarke kuşağına göndermiştir. Bu uydu, bu kuşağa atılan ilk uydudur.

Televizyonda Görüntünün Oluşumu


 Televizyonda Görüntünün Oluşması

Televizyon sinyali ve görüntü sinyalinin birleşimi ile televizyonda görüntü oluşmaktadır.

Televizyon Sinyali= Görüntü ( Video) Sinyali+ Ses (Audio) Sinyali+ DATA (Teletext)

Bu aşamada televizyon sinyali oluşur. Bunu görüntü sinyali tamamlar.

Görüntü Sinyali= Luminance Sinyali (Y)+ Chrominance Sinyali (C)

                    (Parlaklık)              (Renklilik)

Luminance Sinyali; Görüntünün siyah-beyaz olmasını sağlar. Beyazdan siyaha grinin tüm tonlarını içerir, görüntünün ışık ve parlaklık özelliklerini ekrana yansıtır. Siyah beyaz televizyon yayınlarında, video sinyali yalnızca Luminance değerlerden oluşur. Luminance görüntüyü o ülkenin elektrik şebekesinin frekans alarak görüntüyü yere paralel satırla yayarak oluşturur. Bu tarama sistemi ülkemizde birçok Avrupa ülkesinde PAL sistemine göre 625 adettir, elektrik şebekesinin frekansı 50 Hz’dir. Avrupa da PAL ve SECAM sistemi aynı değerlere sahiptir. ABD ve Japonya da tarama satırları 525, kullanılan elektrik frekansı 60 Hz’dir. (Elektrik şebekesi frekansı saniyede geçen görüntü çerçevesi adetini belirler.) Televizyonda görüntü oluşumu için Luminance olmazsa olmazdır.

Chrominance Sinyali; Görüntünün renkli olmasını sağlar. Bu durum yine ülkelere göre değişir. Türkiye, Almanya, bazı diğer Avrupa ülkeleri PAL renk standartını kullanırlar. Fransa, Yunanistan, eski Sovyetlerde, Arap ülkelerinde ise NTSC renk standartı kullanılır. Tüm renk standartları (PAL, SECAM, NTSC) siyah beyaz dahil bütün renkler, üç ana rengin değişik oranlarda birleşiminden oluşur.

  Genel olarak baktığımızda görüntü yere paralel olan yüzlerce satırın taranmasından oluşur. Luminance bu görüntü oluşumu için olmazsa olmazdır. Siyah beyaz görüntüyü oluşturur. Buna Chrominance sinyali eklenerek görüntü renklenir. Renk standartlarına göre bu görüntü değişir.  

 

NTVMSNBC SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI


NTVMSNBC SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI ÜZERİNE 

15 Mayıs 2000 de MSNBC ortaklığı ile haber portalı olarak yayın hayatına başlayan NTVMSNBC en önemli amaçları arasında güncelliği yer vermektedir. Bu güncelliği ekonomi, spor, siyaset, sağlık, kültür ve sanat, dünyadan haberlerle yansıtmayı amaçlamıştır. Sosyal medyayı etkin biçimde kullanan NTVMSNBC bir kanalla değil birden çok kanalla iletişim sağlamayı amaçlamıştır. Yeni sosyal medya ağlarını, internet sitesini aktif ve güncel biçimde kullanmaya özen göstermiştir. Günlük hayatta insanların yoğunluğunu dikkat alarak onların habere ulaşması için birçok yola başvurmuştur. Bu yolların için hiç kuşkusuz en önemlileri uygulamalardır. Android telefon uygulamaları, bilgisayarlara özel uygulamalar, ipad uygulamaları gibi uygulamaları da etkin biçimde kullanmaya özen göstermiştir. Sosyal medyayı kullanırken de özellikle en dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de şu ki; belli bir hedef kitle çizmemiştir. Ulaşabildiği kadar geniş kitleye ulaşmayı amaçlamıştır. İnternet sitesine baktığınız zaman diğer yan kuruluşlarını da (Ntv, Cnbc-e, Star Tv, Ntv Radyo) yer vererek onların hedef kitlelerinden de yararlanmayı amaçlamıştır.

  Küreselleşen dünya görüşüyle birlikte haber kaynaklarını sadece belli bir bölgeden ya da kaynaktan elde etmek yerine küresel yani bütün dünyaya hitap eden kaynaklardan yararlanarak elde etmeyi amaçlamıştır. Böylelikle küreselleşen medya da önemli bir hususa uygunluğunu göstermiştir. Kurumun özellikle reklam hususunda dikkatli olması ayrıca incelenmesi gereken bir husustur. İnternet sitesinde özellikle reklam alım şartlarını, reklam verenlerini, reklam için gereken hususları belirtmiştir. Yine küreselleşen medya bağlamında baktığımızda internet sitesini hem Türkçe olarak hem de İngilizce olarak yayınlayarak bu konuda ki hassas tutumunu sürdürmüştür. Sosyal medyayı kullanırken geri dönüş almaya özen göstermiştir. Facebook, Twitter, Friendfeed, Google+, Linkedin kanallarını kullanarak bu konuda ki hassasiyetini vurgulamıştır. Bu kanalları kullanırken veri girişlerini güncel ve sürekli tutmaya çalışmıştır. Yine internet sitesinde okuyucuların görüşlerini alma amaçlı bölümlere yer vererek okuyucu kitlenin de fikirlerini almaya ve bunlara göre politika izlemeye çalışmıştır. Zaman zaman anketlere yer vererek nabız yoklama yapmıştır. Sosyal medyadaki geri dönüş alma adına olan birçok kanalı kullanmaya çalışmıştır. Bunların içinde insan kaynakları bölümü altında iş başvurusu, staj gibi bölümlere yer vermiştir.

  İletişim bilgilerini paylaşarak topluma açık ve ulaşılabilir olmayı amaçlamıştır. Paylaşımını yaptığı haber, video, resim gibi unsurları arşivlemiştir. Kurum olarak özellikle yenilikçi ve sürekli dünyayı takip eden araştıran kimlik oluşturmaya çalışmıştır. Eksik yanlarına bakacak olursak da sosyal medya kanallarının hepsini aynı aktiflikte kullanamaması göze çarpmaktadır. Geri bildirim almak önemli olduğu kadar bunu dengeli sağlamakta önemlidir. O yüzden sosyal medya kanallarının bazılarında yapılanmaya ihtiyacı vardır.

  Günümüzün küresel dünyasında, NTVMSNBC haber yayıncılığı açısında önemli yer tutmaktadır. Bunu yan kurumları olsun, dış ülke basınlarıyla bağlantılarıyla olsun sağlamaktadır. Bunu yaparken de güncel ve yenilikçi haberlere önem vermiştir. Haberliğin doğası gereği güncellik ve yenilikçilik, etkileyicilik önemli yer tutmaktadır. NTVMSNBC de sosyal medyayı da etkin kullanarak bunu yansıtmayı büyük oranda başarmıştır. 

(Araştırmaya ilişkin soru ve cevapların bulunduğu excel dosyası aşağıdaki bağlantıda mevcuttur.)

Ntvmsnbc Sosyal Medya Araştırması

Gökhan Kuloğlu

Sen de Hayatın Renkli Penceresine Elini Uzat Projesi


ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMARI ARAŞTIRMA AMAÇLI
ANKET UYGULAMASI


MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM DALI
AJANS PUSULA

GÖKHAN KULOĞLU